ព្រឹត្តិបត្រលេខទី៤ (ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣)

Bulletin Issue 4 (January 2023)


មាតិកា / Table of Contents

កថាមុខ​ព្រឹត្តិបត្រច្បាប់លេខ៤ / Foreword

អ្នកនិពន្ធ: បណ្ឌិតសភាចារ្យ សុក ស៊ីផាន់ណា (Bundit Sapheacha Dr SOK Siphana)
ទំព័រ: xiii- xiv

ផ្នែកទី១ អត្ថបទស្រាវជ្រាវផ្នែកច្បាប់ឯកជន / ARTICLES ON PRIVATE LAW

1. ច្បាប់ការងារ និងជំងឺកូវីដ-១៩ / Labor Law and Covid-19 (Khmer Article)

អ្នកនិពន្ធ: សុវណ្ណ វណ្ណារតន៍ (SOVANN Vannaroth)
ទំព័រ: ១ ដល់ ១៤

3. វិនិយោគបរទេសនិងអចលនទ្រព្យ / Foreign Investment and Real Estate (Khmer Article)

អ្នកនិពន្ធ: នាក់ សើគីរីន (NEAK Seakirin)
ទំព័រ: ៣៥ ដល់ ៧៨

4.ការចោទប្រកាន់បីរបៀបរបស់ព្រះរាជអាជ្ញា / Three Prosecuting Methods for Prosecutor (Khmer Article)

អ្នកនិពន្ធ: ចក សម្បត្តិ (CHORK Sambath)
ទំព័រ: ៧៩ ដល់ ១១០

5. The Compulsory Vehicle Insurance / កាតព្វកិច្ចធានារ៉ាប់រងចំពោះយានយន្ត (English Article)

អ្នកនិពន្ធ: យាន សូលីណា (YEAN Solina)
ទំព័រ: ៧៩ ដល់ ១១០

ផ្នែកទី២ អត្ថបទស្រាវជ្រាវផ្នែកច្បាប់សាធារណៈ / ARTICLES ON PUBLIC LAW

ផ្នែកទី៣ អត្ថបទស្រាវជ្រាវជ័យលាភីរបស់កម្មសិក្សាការី / AWARDED RESEARCH PAPER OF SALA TRAJU INTERNS

ផ្នែកទី៤ បច្ចុប្បន្នភាពគតិយុត្ដកម្ពុជា / CAMBODIA LEGAL UPDATE

ផ្នែកទី៥ បច្ចុប្បន្នភាពអាស៊ាន និងច្បាប់អន្តរជាតិ / ASEAN UPDATE AND INTERNATIONAL LAW

ផ្នែកទី៦ មរតកបណ្ណសារជាតិគតិយុត្តខ្មែរ / KHMER LEGAL HERITAGE

13. ព្រះរាជប្រកាសស្តីពី អ្នកថៈណាយក្តី / Royal Proclamation on Attorney at Law (Khmer Article)

អ្នកនិពន្ធ: បណ្ណសារដ្ឋានជាតិ
ទំព័រ: ២៨៩ ដល់ ២៩០

14. ព្រះរាជប្រកាសស្តីពី សារការី / Royal Proclamation on Public Notary (Khmer Article)

អ្នកនិពន្ធ: បណ្ណសារដ្ឋានជាតិ
ទំព័រ: ២៩១ ដល់​ ៣០០